Tác dụng của GT-Peptide 10 và Triethyl Citrate trên P. acnes

Tác giả Hinnerk Eilers PhD and Oleg A. Alexeyev MD PhD
Năm Tháng 6/ 2016
Tạp chí Department of Pathology, Umeå University, Umeå, Sweden

Tóm tắt

P. acnes biofilms là chủ đề mới nổi trong bệnh học mụn trứng cá và có thể gây ra việc kháng kháng sinh trong quá trình điều trị truyền thống.

Mục tiêu: Nghiên cứu hiệu quả của GT-Peptide 10 đơn lẻ hoặc kết hợp với Triethyl Citrate (TEC) trong mô hình nghiên cứu in vitro của
P. acnes biofilm.
Phương pháp: P. acnes biofilms sáu ngày tuổi được điều trị với nồng độ khác nhau của các chất này và phân tán màng sinh học và tế bào
cho thấy khả năng tồn tại sau quá trình theo dõi.
Kết quả: Sau 24 giờ, màng sinh học được tạo hình trước với sự kết hợp của GT peptide 10 / TEC đã dẫn đến việc tiêu diệt tới 92% tế bào vi khuẩn bên trong màng sinh học. Cả việc sử dụng  GT-Peptide 10 đơn lẻ lẫn sự kết hợp của cả hai chất GT peptide 10 / TEC đều không ảnh hưởng xấu đến màng sinh học.
Kết luận: Sự kết hợp của GT peptide 10 / TEC cho thấy tác dụng kháng khuẩn trong mô hình in vitro của P. acnes biofilm.

 

Effect GT Peptide and TEC to Pacnes 1Effect GT Peptide and TEC to Pacnes 2Effect GT Peptide and TEC to Pacnes 3Effect GT Peptide and TEC to Pacnes 4